1397/7/15 استارتاپ ها
Atena Pahlevan آتنا پهلوان

محیط کار ایده آل در یک استارتاپ

1397/7/15 استارتاپ ها
Hesam Moeinedin حسام معین‌الدین

5 استراتژی برای مدیریت بهتر تیم غیر حضوری

1397/7/15 استارتاپ ها
Hesam Moeinedin حسام معین‌الدین

4 اقدام برای مدیریت چابک استارتاپ

1397/7/11 استارتاپ ها
Hesam Moeinedin حسام معین‌الدین

۷ نکته اجرایی برای رشد استارتاپ